ARTIKEL 1: DEFINITIES
BJB Bouw & Groenprojecten B.V.: de ondernemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en welke deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart op de overeenkomst of een andere tot de tot BJB bouw en groenprojecten behorende ondernemingen;
Opdrachtnemer: BJB Bouw & Groenprojecten B.V.
Opdrachtgever: de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; of bedrijf die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; en die met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat;
BW: Burgerlijk Wetboek;
Overeenkomst: aanbod en aanvaarding tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Partij: iedere partij bij de overeenkomst;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Duurovereenkomst: een overeenkomst met betrekking tot een reeks producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd gespreid;
Algemene voorwaarden: deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van de opdrachtnemer zoals gepubliceerd op www.bjbbouwengroen.nl;
Diensten: de door opdrachtnemer aan de opdrachtgever op basis van de overeenkomst te leveren diensten. Zoals vermeld op de overeenkomst.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTNEMER
Naam opdrachtnemer: BJB Bouw & Groenprojecten B.V.
Vestigingsadres: Splijtbakweg 23
1333 HC Almere
E-mailadres: contact@bjbbouwengroen.nl
Telefoonnummer: 0654318876
KvK-nummer: 60840234

ARTIKEL 3: DIENSTEN VAN DE OPDRACHTNEMER
Het uitvoeren van tuin- en bouwprojecten voor een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of voor een bedrijf die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

ARTIKEL 4: TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en levering van diensten van de opdrachtnemer en zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de opdrachtnemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomsten indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing hiervan.
Een opdrachtgever ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere door opdrachtgever gedane aanvragen, op latere door opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen, op latere opdrachten van opdrachtgever, op latere opdrachtbevestigingen van opdrachtnemer, op latere door opdrachtgever met opdrachtnemer te sluiten en gesloten overeenkomsten alsmede op alle overige latere rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.
Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer bindend. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer bindend.
De opdrachtgever heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De opdrachtgever zal tijdig schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in de algemene voorwaarden. 
De wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten. Met het (voortdurend) afnemen van de diensten door de opdrachtgever na wijziging van de algemene voorwaarden wordt de opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
Van de algemene voorwaarden of van één of meer in de algemene voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden afgeweken. Opdrachtnemer wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden welke door opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.

ARTIKEL 5: AANBOD
Het aanbod is vrijblijvend. De opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, termijnen voor uitvoering etc. van opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht het aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen.
Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid van alle door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
De prijs inclusief belasting, tenzij anders is aangegeven;
De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
De wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst;
De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de opdrachtnemer de prijs garandeert;
Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;
De manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de opdrachtnemer niet.
Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Het aanbod van opdrachtnemer bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

ARTIKEL 6: OFFERTE
De offerte wordt vooraf uitgebracht.
Alle offertes van bouwbedrijf zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.
In de offerte wordt in ieder geval vermeld:
De roerende zaak en/of dienst;
De prijs, exclusief BTW;
De wijze waarop de prijs wordt berekend;
Het moment en de wijze van betaling;
Voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de werkzaamheden alsmede de globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de werkzaamheden;
Dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar daarvan wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekt.
De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is geldig voor de termijn die op de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen, zal de offerte (30) dertig dagen geldig zijn.
Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Opdrachtnemer is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken.

ARTIKEL 7: PRIJZEN
Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, of zich koerswijzigingen voordoen ten opzichte van de munteenheid van het land waarin de producten die worden verhandeld dienen te worden afgerekend c.q. van de munteenheid van het land waaruit de producten die worden verhandeld afkomstig zijn, is de opdrachtnemer gerechtigd de hieruit voortvloeiende prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de opdrachtnemer worden uitgegeven en in werking treden, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. Op de factuur wordt de prijs exclusief B.T.W. vermeld en wordt het B.T.W.-bedrag apart vermeld.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van lid 1 kan opdrachtnemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar opdrachtnemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is die opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de fout omtrent de prijs. Het is de opdrachtnemer niet verplicht om het product te leveren voor de foutieve prijs.
Indien de prijs blijkt foutief te zijn gecalculeerd dient opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om alsdan van de overeenkomst af te zien, tenzij opdrachtnemer aanbiedt het prijsverschil voor haar rekening te nemen.
Aan kennelijke reken -, tel- of schrijffouten kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
In het geval er geen prijs is overeengekomen, heeft opdrachtnemer recht op een prijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 8: OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Deze overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van de mondelinge of schriftelijke opdracht van opdrachtgever, dan wel door een schriftelijk akkoord door de opdrachtgever op de door de opdrachtnemer gestuurde bevestiging van de verstrekte schriftelijke offerte.
Mondelinge toezeggingen zijn onder voorbehoud niet bindend, tenzij achteraf door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde periode en op basis van de genoemde voorwaarden.
Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen zal de overeenkomst voor aankoop en aangaan van een opdrachtgever na het verstrijken van de in artikel 8 lid 3 bedoelde periode niet automatisch voor een zelfde periode van 1 jaar worden verlengd.
Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de opdrachtnemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De opdrachtnemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de opdrachtnemer deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de aannemingsovereenkomst dient in overleg met opdrachtnemer te geschieden waarna dit schriftelijk bevestigd dient te worden.
De overeenkomst tussen het bouwbedrijf en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Opdrachtgever zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

ARTIKEL 9: INSCHAKELEN VAN DERDEN
De opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

ARTIKEL 10: VERMELDINGEN EN KWALIFICATIES
De opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties op/in de website, daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificaties en uitvoeringsdetails en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn. De opdrachtgever kan zich er niet op beroepen dat het uitgevoerde niet overeenstemt met eventueel getoonde modellen, daar deze modellen slechts bij wijze van algemene aanduiding worden verstrekt.

ARTIKEL 12: UITVOERING
De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
Opdrachtnemer is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet in gedeelten. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Werkzaamheden.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtnemer niet gehouden om de werkzaamheden op zon- en (nationale) feestdagen uit te voeren.
Opgegeven termijnen waarbinnen de dienst moet worden uitgevoerd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij uitvoering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
De opdrachtnemer is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 13: ANNULERING
De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
Het bepaalde lid 1 is niet van toepassing ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Annulering door de opdrachtgever dient per e-mail te geschieden en is slechts mogelijk indien de opdrachtnemer daarin toestemt en vindt plaats met inachtneming van het volgende:
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is de opdrachtgever verplicht door opdrachtnemer aangeschafte materialen en grondstoffen en een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is de opdrachtgever verplicht de door opdrachtnemer aangeschafte materialen en grondstoffen te vergoeden en een verplicht tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
De opdrachtgever is voorts verplicht de opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.
De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering van vrijwaart de opdrachtnemer ter zake.
Indien de opdrachtgever een opdracht heeft gegeven voor het produceren van maatwerk, kan de opdrachtgever deze opdracht enkel annuleren indien de productie nog niet is gestart.

ARTIKEL 14: VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever zal de bestelde producten en diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst.
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van bouwbedrijf behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt
Indien de opdrachtgever de afgesproken verplichtingen niet nakomt, worden de werkzaamheden stilgelegd. De schade en de kosten hiervoor komen voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever is verplicht te wijzen op aantoonbare onvolkomenheden in door of namens de Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de Opdrachtgever gegeven orders of aanwijzingen, alsmede op aantoonbare gebreken in door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde voorgeschreven bouwstoffen of hulpmiddelen. De opdrachtgever dient hierbij informatie ter beschikking te stellen omtrent de omstandigheden op de werklocatie.
De opdrachtgever dient de levering van de producten en diensten door opdrachtnemer bij aanvang van de verlening van de diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien opdrachtgever een gebrek in de diensten aan opdrachtnemer meldt, zal opdrachtnemer zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om producten en diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, de algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
Het is de opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de producten en diensten te gebruiken voor:
het doen van onrechtmatige uitlatingen;
het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;
het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten welke de werking van de door opdrachtnemer aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;
het aannemen van een valse identiteit;
het beperken van derden in de mogelijkheid de door opdrachtnemer aangeboden producten, diensten en/of het Internet te gebruiken.
Voor zover de producten en/of diensten betrekking hebben op het leveren van overeengekomen producten en/of diensten erkent de opdrachtgever volledig verantwoordelijk te zijn voor de afname van de overeengekomen producten en/of diensten. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden met betrekking toe de geleverde producten en/of diensten van opdrachtnemer. 
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet)verbindingen noodzakelijk om van de diensten gebruik te kunnen maken.

ARTIKEL 15 HERROEPINGSRECHT
De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot het laten uitvoeren van de werkzaamheden gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De opdrachtnemer mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De overeenkomst kan ontbonden worden door een e-mail te sturen naar contact@bjbbouwgroen.nl binnen de gestelde termijn omschreven in lid 1
De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de opdrachtnemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
Die door de opdrachtgever tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
Waarvan de prijs gebonden is aan de financiële markt waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft.

ARTIKEL 16: VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTNEMER
Opdrachtnemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de levering van diensten aan de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval de opdrachtgever toerekenbaar tekortdoet in de nakoming van enige verplichting onder deze overeenkomst.
Opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede de gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
Opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van opdrachtnemer.
De diensten worden door opdrachtnemer zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
De overeengekomen startdatum van de diensten is een streefdatum. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de diensten uit te stellen. In het geval dat de startdatum door opdrachtnemer wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren door opdrachtnemer van de diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende diensten aan de opdrachtgever, zulks in goed overleg met opdrachtgever.

ARTIKEL 17: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
De opdrachtnemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de opdrachtnemer inschakelt.
De opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van de opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding, tenzij enig verzekering afgesloten door de opdrachtnemer de schade dekt.
Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door de opdrachtgever aan opdrachtnemer voor de overeengekomen diensten betaalde vergoedingen (exclusief BTW)
Indien er schade is ontstaan door het nalatig handelen van opdrachtgever, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer binnen 8 dagen hiervoor aansprakelijk te stellen.
Zo door de opdrachtnemer geleverde goederen door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
De opdrachtgever verliest diens rechten jegens de opdrachtnemer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de opdrachtnemer strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de opdrachtgever;
Voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zijn verschaft en/of voorgeschreven; voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.
Hulpmiddelen die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade.
Schade die ontstaat in de uitoefening van de werkzaamheden eerdere gedane werkzaamheden die door derden zijn verricht. Indien daar gevolgschade uit ontstaat daar opdrachtnemer werkzaamheden heeft moeten verrichten om dit correct uit te laten voeren is zij daar niet aansprakelijk voor te stellen.
De schade aan het werk het gevolg is van de door hem uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade en/of claims van derden verband houden met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de diensten door de opdrachtgever en (b) het handelen en/of nalaten van de opdrachtgever in strijd met het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 18: BETALING
Opdrachtnemer is steeds bevoegd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of contante betaling te verlangen. Opdrachtnemer is voorts steeds bevoegd om alternatieve zekerheidsstelling te verlangen voordat zij tot verdere uitvoering van de overeenkomst overgaat.
De opdrachtgever zal de factuur binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldoen tenzij anders is overeengekomen bij levering. Indien anders is overeengekomen, dient de betaling uiterlijk te geschieden bij oplevering. Indien de opdrachtnemer de facturen niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum heeft voldaan is de opdrachtnemer automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtnemer is niet gerechtigd om de aan opdrachtgever verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door opdrachtgever aan de opdrachtgever verschuldigde bedragen.
In afwijking van artikel 18 lid 2 kunnen partijen overeenkomen dat de opdrachtgever verschuldigde bedragen contant, bij vooruitbetaling of via automatisch incasso voldoen, op de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst.
Eventuele bezwaren tegen facturen dienen binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis te zijn gebracht, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen. De aldus ingediende bezwaren worden door opdrachtnemer in behandeling genomen, maar schorsen de betalingsverplichtingen van de opdrachtnemer niet op
Indien opdrachtnemer de vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is de opdrachtgever gehouden de met de gerechtelijke procedure gemoeide daadwerkelijk gemaakte kosten aan opdrachtnemer te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht. Het bepaalde in dit artikel blijft van toepassing, ook indien voormelde kosten een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Rechtsvordering te boven gaan.
In geval van te late betaling heeft opdrachtnemer het recht:
(a) de levering van de diensten op te schorten zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is en;
(b) de wettelijke rente vermeerdert met drie procent (3%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door opdrachtnemer is ontvangen. De opdrachtgever zal alle kosten vergoeden die opdrachtnemer moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, welke kosten tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van EURO 150,- zullen bedragen.
Indien opdrachtnemer een betalingskorting verleent dient dit bedrag binnen de gestelde termijn van lid 1 van dit artikel gehandhaafd te worden. Indien de opdrachtgever de betaling niet binnen de termijn voldoet wordt achteraf over het bedrag alsnog BTW afgedragen.
De opdrachtnemer geeft de zaken met betrekking tot incasso uit handen aan Hendriks Incasso, Postbus 44, 8256 ZG Biddinghuizen, KvK 69890196.
Indien opdrachtnemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Het bouwbedrijf is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom.
In afwijking van artikel 18 lid 8 kunnen partijen overeenkomen dat de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen contant, bij vooruitbetaling of via automatische incasso zullen worden voldaan, op de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst.
Indien de opdrachtgever van mening is dat de aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden om daartegen binnen de in artikel 18 lid 2 vermelde betalingstermijn, schriftelijk en gespecificeerd te reageren. Bij gebreke van een zodanig protest, vervalt het recht om tegen de hoogte van de factuurbedragen bezwaar te maken.

ARTIKEL 19 VERGOEDING
De opdrachtgever zal voor de door opdrachtnemer geleverde diensten van de in de overeenkomst vermelde vergoeding betalen, op de in de overeenkomst aangewezen wijze. Partijen kunnen overeenkomen dat de voor de levering van de diensten verschuldigde vergoeding geheel of gedeeltelijk vooruit zal worden betaald.
Alle in de overeenkomst vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

ARTIKEL 20: EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle benodigdheden, goederen en materialen die opdrachtnemer gebruikt voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtnemer.
Indien de betaling van het gehele bedrag nog niet heeft plaatsgevonden bij de levering, blijft de opdrachtnemer eigenaar van de verkochte en geleverde producten, materialen en goederen. De opdrachtnemer heeft hierbij het recht om bij het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoudrecht de plaatsen te betreden waar de eigendommen van de opdrachtnemer zich bevinden en deze eigendommen terug in bezit te nemen. De opdrachtnemer is tevens bevoegd een derde aan te stellen om deze eigendommen met eigendomsvoorbehoud bij het uitblijven va de betaling te laten meenemen.
Ingeval de opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

ARTIKEL 21: WANPRESTATIE EN ONTBINDING
In geval van ontbinding zal de opdrachtnemer het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
Onverminderd het bepaalde in de wet zal de opdrachtnemer in geval van wanprestatie door de opdrachtgever het recht hebben de prestaties binnen de gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de opdrachtgever:
niet kredietwaardig wordt geacht door opdrachtnemer en/of;
indien de opdrachtgever een of meer van de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet geheel nakomt.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surséance van betaling wordt verklaard, liquideert, door een derde is of wordt overgenomen, de opdrachtgever voornemens is zich metterwoon buiten Nederland te vestigen of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 21: OVERMACHT
Ingeval van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft de opdrachtnemer bovendien het recht haar prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten overheidsmaatregelen, pandemieën, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de opdrachtnemer, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
Zodra de situatie van overmacht langer dan drie (3) maanden heeft geduurd, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst per omgaande schriftelijk te beëindigen.
Ingeval de opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover de opdrachtnemer in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan de opdrachtnemer verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

ARTIKEL 22: ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
Onverminderd het bepaalde in artikel 6, draagt de consument het risico van het door de opdrachtnemer aantreffen van een zaak die een wezenlijke belemmering of bemoeilijking van de uitvoering betekent, behoudens voor zover de opdrachtnemer redelijkerwijs van de aanwezigheid van die zaak op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn.
Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de aanvang en uitvoering van het werk voordoen, doet de opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument en treden opdrachtnemer en consument met elkaar in overleg.
Indien de opdrachtnemer de consument niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
Eventuele extra kosten die de opdrachtnemer moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van de opdrachtnemer komt.
Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.
De overeengekomen startdatum van de diensten is een streefdatum. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de diensten uit te stellen. In het geval dat de startdatum door opdrachtnemer wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren door opdrachtnemer van de diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende diensten aan de opdrachtgever, zulks in goed overleg met opdrachtgever.

ARTIKEL 23: INTELLECTUELE EIGENDOM
De intellectuele eigendomsrechten op alle producten en diensten die opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij opdrachtnemer. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de diensten door de opdrachtgever verleent opdrachtnemer aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de diensten.
De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens welke de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt in het kader van de overeenkomst, blijven berusten bij de opdrachtgever of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de diensten door opdrachtnemer verleent de opdrachtgever aan opdrachtnemer een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door opdrachtnemer van de door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

ARTIIKEL 24: KLACHTENREGELING
De opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de opdrachtnemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Klachten moeten schriftelijk worden ingediend onder vermelding van de bestelgegevens, chargenummer, en factuur- en eventuele vrachtbriefnummers
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de rechtbank.

ARTIKEL 25: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE
Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de vervoersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie Almere.

ARTIKEL 26: WIJZIGINGSCLAUSULE
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van opdrachtgever te wijzigen.
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de opdrachtgever meest gunstige bepaling zal prevaleren.

ARTIKEL 27: PRIVACY
Opdrachtnemer behandelt en beveiligt de verkregen persoonsgegevens van de klanten en opdrachtgevers in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hiervoor hebben wij een privacy en cookie beleid opgesteld. Zie hiervoor onze website; www.bjbbouwengroen.nl